Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží společností JIRUYIZ s.r.o. , se sídlem v Na vysočanských vinicích 470/7, Praha 9 .IČ 27765997 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující se Všeobecnými obchodními podmínkami svůj souhlas.

 

Předmět plnění

 

Předmětem plnění je dodávka textilních výrobků a dalšího zboží (dále jen "zboží") závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě resp. objednávky včetně všech příloh této smlouvy.

 

Uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

 

Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím (dále jen “Objednávka”). Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu,emailem, dopisem.

Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Poté mu bude ze strany prodávajícího individuálně přidělena cenová kategorie.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 24 hodin potvrzující email.  Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

Prodávající si vyhrazuje právo k  odmítnutí objednávky, resp. jednostrannému odstoupení od Kupní smlouvy (po předchozím oznámení Kupujícímu) v případě, že:

-        Objednávka je neúplná nebo zmatečná

-        Prodávající má oprávněnou pochybnost o identitě Kupujícího

-        Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

-        V případě tiskové chyby

-        V případě nesplnění minimální počet kusu  na konkretní zboží

Prohlášení o odstoupení od objednávky musí být provedeno písemně nebo telefonicky a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se objednávky ruší.

Nejsme plátci DPH a veškteré ceny zboží nabízené na našem internetovém obchodě (www.yamy.cz,www.yamy.eu) jsou už včetně DPH.   

 

Dodací lhůta a dodací podmínky

 

Zboží skladem je expedováno do druhého pracovního dne po potvrzení Objednávky ze strany Prodávající (telefonicky, emailem). V případě objednávky zboží, jež skladem není, prodávající upřesní dodací lhůtu kupujícímu telefonicky či e-mailem.

Objednávka bude donána dle výběru dopravce běhěm objednávky na e-shopu.

Doprava do ostatních zemí bude řešena individuálně po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě souhlasu kupujícího, je prodávající oprávněn plnit předmět Objednávky i částečně a kupující je poté povinen částečné plnění Objednávky převzít.

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi. Pokud zvolil koncový zákazník přepravce, jehož cena za přepravu je vyšší než cena přepravce, kterým byla zásilka přepravena, má zákazník právo písemně nebo telefonicky požádat o vrácení rozdílu ceny.

 

Vrácení zboží

 

V případě vrácení zboží z důvodu chyby objednávky či poškození je nutno zboží vrácet v původním obalu s příloženou původní kupní fakturou.

Poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

Peníze za vracené zboží Vám budou vráceny převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby.

 

 

Platební podmínky

 

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného.

Způsoby platby:

Dobírkou

Při objednávce na dobírku s celkovou cenou vyšší než 10000,- Kč je požadováno zaplacení zálohy ve výši 20% z celkové ceny objednávky na bankovní účet 35-6340940207/0100 Prodávajícího (dále jen "bankovní účet").  

Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

 

Jiná ustanovení

 

Během dopravy veřejným dopravcem za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci zodpovídá prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. předpisů obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání objednávky.

Zjevné vady musí být kupujícím písemně e-mailem nebo telefonicky oznámeny prodávajícímu nejpozději do 7 dnů po doručení zboží. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

V případě, že dodané zboží vykazuje výrobní vady, má zákazník nárok na bezplatnou výměnu zboží za bezvadné anebo vrácení kupní ceny ve výši vyměné zboží.

Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

Přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

Objednávky uskutečněné formou internetu (jako závazný návrh kupní smlouvy) jsou prodávajícím potvrzovány e-mailem nebo telefonicky a jsou vždy závazné pro kupujícího ihned po odeslání na server.

 

Závěrečná ustanovení

 

Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou resp. objednákou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě resp. objednávce a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající z této smlouvy případně z Rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2022 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.